مادر پرستاری ایران: کمک پرستاران یکساله می‌توانند بار بر دوش همراهان بیمار را بردارند

مادر پرستاری ایران

 

مادر پرستاری نوین ایران گفت: در همه جای دنیا کارهای بر زمین مانده و خدمات ابتدایی بیماران توسط نیروهای کمک پرستار انجام می‌شود و در کشور ما نیز کمک پرستاران یکساله می توانند با ورود به سیستم بیمارستانی، باری که به ناحق بر دوش همراهان بیمار افتاده را بردارند.

به گزارش روابط عمومی معاونت پرستاری به نقل از ایسنا، دکتر سادات سید باقر مداح در جلسه هیئت اجرایی تحول سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: به رغم تدابیر اندیشیده شده مانند دو برابر شدن ظرفیت پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشکدهها هنوز با مسئله کمبودشدید پرستار مواجه هستیم و این موضوع شوخی بردار هم نیست. به همین دلیل باید پرستاران دانشگاهی را ازطریق دانشگاه افزایش دهیم و درتناسب با آنها نیروی کمک پرستار تربیت کنیم.

ادامه خبر را از سایت معاونت پرستاری وزارت بخوانید

 سعید لک مدیر روابط عمومی معاونت پرستاری وزارت بهداشت:

وی با تاکید به کمبود حدود ۱۰۰هزار نیروی گروه پرستاری در کشور تصریح کرد: بررسیهایی که در معاونت پرستاری انجام شده و نتایج تحقیقات علمی نشان می دهد حدود ۴۰درصد از مراقبتهایی که به مددجویان ارائه می شود نیاز به دانش تخصصی و دانشگاهی ندارد. به ازای هر سه نفر پرستار یک کمک پرستار یا به ازای هر چهار نفر گروه پرستاری یک کمک پرستار می تواند خدمت رسانی کند.


منبع این نوشته : منبع
پرستاری ,پرستار ,معاونت ,پرستاران ,معاونت پرستاری ,پرستاری وزارت ,گروه پرستاری ,عمومی معاونت ,روابط عمومی ,معاونت پرستاری وزارت ,عمومی معاونت