رای دیوان عدالت اداری: ماده پنج ایین نامه ی قانون ارتقاء بهره وری؛ اجباری نبودن اضافه کار

 

همکاران بالینی جوان  ما، بکرات در خصوص اضافه کار اجباری در پرستاری با بنده در تماس بودند و راهکار قانونی را جویا می شدند

 امروز  در یکی از کانال های تلگرام  "دادخواست یک پرستار اتاق عمل" و "رای شعبه 44 دیوان عدالت اداری" را دیدم که رای به نفع پرستار اتاق عمل بوده است. در صورت نیاز می توانید به jouybari@ پیام دهید تا تصویر نامه برایتان ارسال شود.

استناد به ماده پنج ایین نامه ی قانون ارتقاء بهره وری در خصوص اجباری نبودن اضافه کار پرستاران و در صورت نیاز پرستار حداکثر  هشتاد ساعت 


منبع این نوشته : منبع
نامه ,پرستار ,اجباری ,ارتقاء بهره ,اجباری نبودن ,نبودن اضافه ,قانون ارتقاء ,ایین نامه ,اجباری نبودن اضافه ,دیوان عدالت اداری